Skip to main content

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme ve Aydınlatma Metni

 

RESEARCH INSTITUTE ON TURKEY (RIT)/TÜRKİYE ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ’nün dijital ortamda (internet sitesi olarak) oluşturacağı “Tarihsel Adalet İçin Bellek Müzesi”nde toplumsal bir amaca yönelik olarak kullanılması amacıyla, tarafınızca Enstitümüze bildirilen ya da çeşitli kanallardan temin edilen kişisel verilerinizin otomatik olmayan yöntemle toplanması, işlenmesi ve üçüncü kişilere aktarılması gerekebilmektedir.

 

Enstitümüz, kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması, işlenmesi, gerekmesi durumunda paylaşılması sırasında gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır. Amacımız; kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, işlemenin hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizleri en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

 

 1. a) Veri Sorumlusu

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak RESEARCH INSTİTUTE ON TURKEY (RIT)/TÜRKİYE ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

 

 1. b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

 

Kişisel verileriniz, “Tarihsel Adalet İçin Bellek Müzesi”nin çalışmaları kapsamında kullanılacaktır. Müze çalışmasının amacı, cunta tarafından işlenen suçları eleştirel bir bakış açısıyla belgeleyerek demokrasiye yöneltilmiş bir tehdit olarak askeri müdahaleleri ve darbeleri sorgulamak, bunu bir bellek mekanı olarak farklı içeriklerle zenginleştirmek ve darbe muhataplarını, mağdurlarını anmak için bir platform oluşturmaktır. Bu amaca yönelik gerekli değerlendirmelerin yapılması, çalışma iş ve stratejilerinin belirlenmesi, ihtiyaç duyulan planlama ve istatistik çalışmalarının yapılması, bu belge ve bilgilerden sonuçlar çıkarılması, bunların kamuoyu ile paylaşılması, hukuki süreçlerimizin yönetilmesi ve sosyal sorumluluk projelerinin ve eğitimlerin gerçekleştirilmesi, toplumsal bellek ve hafızamızın güçlendirilmesi ve yasal mevzuattan kaynaklanan bilgi ve belge saklama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. Kişisel verileriniz ayrıca sizlerle gerektiğinde iletişim kurulabilmesi ve araştırma ve eğitim çalışmaları vb. için işlenebilmektedir.

 

Enstitümüz ile bu amaca yönelik iş birliği içinde olan ve birlikte yürütülen faaliyetler içerisinde olan üçüncü gerçek veya tüzel kişiler, dernek, sendika, avukatlar ile yapılan sözleşmeler veya birlikte yürütülen faaliyetler çerçevesinde Enstitümüzün sözleşmeden kaynaklanan hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, hak tesisi, hakların korunması, hukuki değerlendirme süreçleri, alt yapı iş/işlemleri ve mali işlerin yürütülmesi amacıyla kişisel verileriniz işlenebilmektedir.

 

 1. c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

 

Kişisel verileriniz; ilgili mevzuat hükümlerinin çizdiği sınırlar dahilinde yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ve ilgili mevzuatın getirdiği yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile sınırlı olmak üzere Enstitü’nün birlikte çalışma yürüttüğü yurt içinde ve yurt dışında bulunan kuruluşlara, bu amaca yönelik olarak faaliyetleri için destek aldığı kişi, kurum, kuruluş ve alt yapı iş ve işlemleri için hizmet alınan şirketlere, 6698 sayılı Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. maddesi ve kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin 9. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Kişisel verileriniz KVKK’nun verdiği yetkiye, tarafınızdan almış olduğumuz izinlere/izin belgesine istinaden ve de bu belgede/belgelerde bildirmiş olduğunuz gerek sizin gerekse yasal mirasçısı olduğunuz kişilerin vekillerine ulaşmak ve onlardan soruşturma ya da dava dosyalarını almak yolu ile, bizzat onay verdiğiniz anlatımlardan/anlatımların kayıtlarından, vermiş olduğunuz belge, bilgi, fotoğraf, dosya, rapor,  mektup, yazışmalardan, açık kaynak araştırmalarından (İnternet, kitap, yazılı ve görsel basın) ,bizzat Enstitümüze yapmış olduğunuz başvurularla, ilgili mevzuatın ve yapılan anlaşmaların izin verdiği ölçüde ve çizdiği sınırlar dahilinde, hukuken zorunlu olduğu durumlarda onayınız da alınarak çeşitli kurum ve kuruluşlardan belge, döküman almak şeklinde otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır.

 

Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Bilgilendirme’nin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

 1. d) Kişisel Veri Sahibinin 6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları;

 

 • kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 

 • kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 

 • kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 

 • yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 

 • kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 

 • işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyor iseniz buna itiraz etme,

 

 • kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

 

Haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle tarafımıza iletmeniz durumunda Enstitü, niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Bu kapsamda 6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun ileride belirleyeceği diğer yöntemlerle tarafımıza iletebilirsiniz. Bu çerçevede Enstitü’ye 6698 sayılı Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kaleme aldığınız ıslak imzalı dilekçenizi;

Posta yolu ile elektronik imza yolu ile ya da web adresine elektronik posta yolu ile iletebilirsiniz.

 

**Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi (ad-soyad, T.C. kimlik No, telefon, iş & ev adresi, iş unvanı, çalışılan firma adı & adresi, pasaport, doğum günü, nüfus cüzdanı, mesleki yeterlilik, eğitim sertifikası, SGK işe giriş bildirgesi ve benzeridir. 

 

**Özel nitelikli kişisel veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik (retina, parmak izi vb.) verileridir.

RESEARCH INSTITUTE ON TURKEY (RIT)/TÜRKİYE ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ’nün dijital ortamda (internet sitesi olarak) oluşturacağı “Tarihsel Adalet İçin Bellek Müzesi”nde toplumsal bir amaca yönelik olarak kullanılması amacıyla, tarafınızca Enstitümüze bildirilen ya da çeşitli kanallardan temin edilen kişisel verilerinizin otomatik olmayan yöntemle toplanması, işlenmesi ve üçüncü kişilere aktarılması gerekebilmektedir.

 

Enstitümüz, kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması, işlenmesi, gerekmesi durumunda paylaşılması sırasında gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır. Amacımız; kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, işlemenin hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizleri en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

 

 1. a) Veri Sorumlusu

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak RESEARCH INSTİTUTE ON TURKEY (RIT)/TÜRKİYE ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

 

 1. b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

 

Kişisel verileriniz, “Tarihsel Adalet İçin Bellek Müzesi”nin çalışmaları kapsamında kullanılacaktır. Müze çalışmasının amacı, cunta tarafından işlenen suçları eleştirel bir bakış açısıyla belgeleyerek demokrasiye yöneltilmiş bir tehdit olarak askeri müdahaleleri ve darbeleri sorgulamak, bunu bir bellek mekanı olarak farklı içeriklerle zenginleştirmek ve darbe muhataplarını, mağdurlarını anmak için bir platform oluşturmaktır. Bu amaca yönelik gerekli değerlendirmelerin yapılması, çalışma iş ve stratejilerinin belirlenmesi, ihtiyaç duyulan planlama ve istatistik çalışmalarının yapılması, bu belge ve bilgilerden sonuçlar çıkarılması, bunların kamuoyu ile paylaşılması, hukuki süreçlerimizin yönetilmesi ve sosyal sorumluluk projelerinin ve eğitimlerin gerçekleştirilmesi, toplumsal bellek ve hafızamızın güçlendirilmesi ve yasal mevzuattan kaynaklanan bilgi ve belge saklama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. Kişisel verileriniz ayrıca sizlerle gerektiğinde iletişim kurulabilmesi ve araştırma ve eğitim çalışmaları vb. için işlenebilmektedir.

 

Enstitümüz ile bu amaca yönelik iş birliği içinde olan ve birlikte yürütülen faaliyetler içerisinde olan üçüncü gerçek veya tüzel kişiler, dernek, sendika, avukatlar ile yapılan sözleşmeler veya birlikte yürütülen faaliyetler çerçevesinde Enstitümüzün sözleşmeden kaynaklanan hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, hak tesisi, hakların korunması, hukuki değerlendirme süreçleri, alt yapı iş/işlemleri ve mali işlerin yürütülmesi amacıyla kişisel verileriniz işlenebilmektedir.

 

 1. c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

 

Kişisel verileriniz; ilgili mevzuat hükümlerinin çizdiği sınırlar dahilinde yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ve ilgili mevzuatın getirdiği yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile sınırlı olmak üzere Enstitü’nün birlikte çalışma yürüttüğü yurt içinde ve yurt dışında bulunan kuruluşlara, bu amaca yönelik olarak faaliyetleri için destek aldığı kişi, kurum, kuruluş ve alt yapı iş ve işlemleri için hizmet alınan şirketlere, 6698 sayılı Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. maddesi ve kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin 9. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Kişisel verileriniz KVKK’nun verdiği yetkiye, tarafınızdan almış olduğumuz izinlere/izin belgesine istinaden ve de bu belgede/belgelerde bildirmiş olduğunuz gerek sizin gerekse yasal mirasçısı olduğunuz kişilerin vekillerine ulaşmak ve onlardan soruşturma ya da dava dosyalarını almak yolu ile, bizzat onay verdiğiniz anlatımlardan/anlatımların kayıtlarından, vermiş olduğunuz belge, bilgi, fotoğraf, dosya, rapor,  mektup, yazışmalardan, açık kaynak araştırmalarından (İnternet, kitap, yazılı ve görsel basın) ,bizzat Enstitümüze yapmış olduğunuz başvurularla, ilgili mevzuatın ve yapılan anlaşmaların izin verdiği ölçüde ve çizdiği sınırlar dahilinde, hukuken zorunlu olduğu durumlarda onayınız da alınarak çeşitli kurum ve kuruluşlardan belge, döküman almak şeklinde otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır.

 

Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Bilgilendirme’nin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

 1. d) Kişisel Veri Sahibinin 6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları;

 

 • kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 

 • kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 

 • kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 

 • yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 

 • kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 

 • işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyor iseniz buna itiraz etme,

 

 • kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

 

Haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle tarafımıza iletmeniz durumunda Enstitü, niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Bu kapsamda 6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun ileride belirleyeceği diğer yöntemlerle tarafımıza iletebilirsiniz. Bu çerçevede Enstitü’ye 6698 sayılı Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kaleme aldığınız ıslak imzalı dilekçenizi;

Posta yolu ile elektronik imza yolu ile ya da web adresine elektronik posta yolu ile iletebilirsiniz.

 

**Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi (ad-soyad, T.C. kimlik No, telefon, iş & ev adresi, iş unvanı, çalışılan firma adı & adresi, pasaport, doğum günü, nüfus cüzdanı, mesleki yeterlilik, eğitim sertifikası, SGK işe giriş bildirgesi ve benzeridir. 

 

**Özel nitelikli kişisel veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik (retina, parmak izi vb.) verileridir.